Selecteer een pagina
 • In onderhoudsscherm financiën, tab factureren is toegevoegd dat de wijze waarop factuurnummers bepaald worden, kan worden ingesteld. Vooralsnog keuze uit twee mogelijkheden
 • In onderhoudsscherm financiën, tab factureren, is toegevoegd dat de dagboekcode van het verkoopboek kan worden ingevoerd (zoals dat in Exact wordt gebruikt)
 • In onderhoudsscherm financiën, tab facturen, is toegevoegd dat het e-mailadres kan worden opgegeven waarnaar de facturen BCC gestuurd moeten worden
 • In onderhoudsscherm financiën, tab facturen, is toegevoegd dat de code van de betaaltermijn kan worden opgegeven. Dit wordt gebruikt bij de export naar Exact.
 • In onderhoudsscherm financiën, tab grootboekrekeningen, is toegevoegd dat een regel verwijderd kan worden en dat een nieuwe grootboekrekening kan worden toegevoegd.
 • In onderhoudsscherm financiën, tab kostenplaatsen, is toegevoegd dat een regel verwijderd kan worden en dat een nieuwe kostenplaats kan worden toegevoegd.
 • Bij de berekening van de door te belasten uren voor de slopbarge wordt nu rekening gehouden met het in de klantafspraak ingestelde vrije uren het vinkje vaaruren niet doorbelasten.
 • Bij de relatiegegevens is het nu mogelijk om een offerte aan te maken (op dezelfde wijze als vanuit het planboard). De relatie wordt dan al vooringevuld.
 • Bij de klantafspraken in de tab Klantafspraken bij de relatiegegevens is het nu mogelijk om met het plusje onder de prijsafspraak regels nieuwe regels toe te voegen. Let opa: er moet eerst een klantafspraak geselecteerd zijn.
 • De selectie van de regels voor de havenfactuur is licht uitgebreid. Hierdoor wordt er in situaties waarbij een correctiefactuur is gemaakt, de originele factuur, de creditfactuur en de nieuwe factuur getoond. Hierdoor is beter en meer volledig inzicht in de regels die in aanmerking komen voor facturatie van de indirecte vergoeding door het havenbedrijf.
 • Berekening van de commissiefactuur aangepast, zodat beter gereageerd wordt op vinkjes die bij de factuur worden ingesteld. Hierdoor is een nul-factuur als commissiefactuur mogelijk geworden.
 • Bij het exporteren door middel van een CSV bestand wordt nu gebruik gemaakt van instelbare variabelen in het onderhoudsscherm financiën, tab CSV
 • Het CSV export bestand heeft voortaan als naam: fmuta, gevolgd door 2 cijfers van het jaar, 2 cijfers van de maand, 2 cijfers van de dag en de tijd in een 4 cijferige notatie. Hierdoor is minder kans op het overschrijven van een eerder bestand bij een nieuwe export
 • In het onderhoudsmenu voor havens en havensystemen is het nu mogelijk om op te geven of een haven via een andere haven de indirecte vergoeding verrekent (situatie Moerdijk verrekent via Port of Rotterdam)
 • In het onderhoudsmenu voor havens en havensystemen is het nu mogelijk om op te geven of Annex II Wax inzamelingen via de havenfactuur verrekend moeten worden of dat de inzameling direct (zonder vergoeding) is.
 • Bij het opstellen van de havenfactuur wordt bij de keuze van de haven niet langer naar de feitelijke haven gekeken, maar naar de haven die is aangegeven als facturatie haven (bv. In Moerdijk wordt de indirect vergoeding via port of Rotterdam verrekend). Voor het opstellen van de havenfactuur betekent dit dat voortaan ook bezoeken met indirecte vergoedingen worden weergegeven van bezoeken in havens waar bij de haveninstelling is ingegeven dat de factuur via de haven verloopt, die in het filter is aangegeven.
 • Bij het selecteren van de inzamelingen voor de havenfactuur kan een export naar Excel worden gekozen. Deze export was niet zo snel omdat een aantal handelingen werd uitgevoerd die nu anders zijn georganiseerd. De export is hierdoor veel sneller geworden.
 • Van iedere haven kan nu worden aangegeven of de havenfactuur BTW belast is of niet. Bij de facturatie wordt daarmee rekening gehouden.
 • De berekening van vaaruren, uren langszij, vrije vaaruren en vrije uren langszij is nu duidelijker in het factuurscherm opgenomen. De waarden zijn nu ook allemaal decimale waarden op 2 decimalen afgerond. 5 minuten is dus afgerond 0,08. Hierdoor kan de factuur beter worden gecontroleerd.
 • De indeling van het middendeel van het factuurscherm is gewijzigd. Het is een kleine ruimte waarin veel informatie moet worden weergegeven. Daarom is een aantal lettertypes wat kleiner gemaakt, verder is de informatie meer gegroepeerd. Bovendien is het zoeken naar debiteuren/relaties en commissionairs gelijkgetrokken met de wijze van zoeken in anders schermen. De meldingen aan het havenbedrijf zijn in een grijze balk gezet.