Selecteer een pagina

2023-26

 • De indeling van onderhoud financiële instellingen, tabblad facturen is aangepast. Het scherm is nu opgedeeld in drie kolommen: een kolom voor de manier waarop de factuur wordt opgebouwd, een kolom voor de berekening van de tarieven, betaaltermijn en factuurnummering en een kolom voor het gedrag bij het verzenden.
 • Bij onderhoud financiële instellingen, tabblad facturen is een optie toegevoegd. Het is nu mogelijk om in te stellen of bij opstart van de concept factuur direct de financiële melding (S-formulier EOVMF) moet worden ingevuld. De berekening kan bij de factuur worden gecontroleerd op het tabblad melding.
 • Bij het vullen van de financiële melding (S-formulier EOVMF melding) wordt nu de toewijzing van indirecte vergoeding gemaakt op basis van de geregistreerde inzameling zoals die in de activiteit is vastgelegd (en niet langer de factuur). Hierdoor leidt een aanpassing van de factuur (bijvoorbeeld verwijdering van factuurregels met afvalproducten (ivm lumpsum)) niet langer tot nul-waarden bij de indirecte vergoeding. Let op: als bij een factuur een hoger inzamelingsvolume wordt opgevoerd dan in de activiteit is vastgelegd, wordt die niet verwerkt in de automatische berekening van de financiële melding van het S-formulier.
 • In het onderhoudsmenu is de optie Portbase instellingen vervangen door API’s. Bij het scherm dat opent bij keuze voor deze menu optie is een tabblad voor de Portbase API opgenomen en is een tabblad toegevoegd voor de API van Port of Amsterdam voor de arrivals/departures API. Deze kan worden gebruikt bij controle van het bezoek (scheepsnaam, IMO, UCRN en of de inzameldatum binnen de ATA en ATD (indien bekend) viel.
 • De instellingen voor de SAB API is verplaatst naar de optie API’s in het onderhoudsmenu. De instellingen van de diverse API’s zijn hier opgenomen. Eventuele aanvulling van API’s zal in deze menu optie worden opgenomen.
 • Bij facturen van inzamelingen van zeeschepen in Amsterdam, is een knop toegevoegd waarmee de actuele gegevens uit het systeem van Port of Amsterdam vergeleken kunnen worden met de vermelding in de factuur. Getoond worden scheepsagent op de inkomende reis, IMO nummer en naam van het schip. De ATA en indien bekend ook de ATD. Verder wordt het inzamelmoment zichtbaar gemaakt tussen ATA en ATD. Als het inzamelmoment voor de ATA ligt, wordt de inzameldatum in rood weergegeven. De knop is alleen zichtbaar bij bezoeken in Amsterdam.
 • Bij het maken van een offerte kan worden gekozen voor een lumpsumfactuur (standaard) of een regiefactuur. Als bij een offerte gekozen is voor een lumpsumfactuur, dan wordt bij het maken van een concept factuur voortaan een regel voor de lumpsum getoond, met daarin het bedrag van de offerte en, indien van toepassing, regels voor extra uren en extra ingezamelde hoeveelheden. De berekening van de indirecte vergoeding blijft gebaseerd op de ingezamelde stoffen.
 • Bug opgelost: bij het versturen van de factuur wordt een EOVMF naar de haven verstuurd. In sommige gevallen werd daar de vaste indirecte vergoeding op 0 gezet. Dit is hersteld. Onjuist ingestuurde berichten zijn hersteld.
 • De standaard grootboekrekeningen die gebruikt moeten worden voor het boeken van facturen, kan voortaan worden ingesteld. Een standaard voor barge/truck of bakwagen kan worden ingesteld bij de betreffende lichter (hierdoor mogelijk om een grootboek per lichter te hanteren voor bedrijven waar dat op die wijze wordt geboekt). De standaard grootboekrekening voor de lumpsumomzet, voor de omzet afvalstoffen, voor acceptatiekosten, voor indirecte vergoeding en voor kortingen en commissies kan worden ingesteld. De instellingen kunnen worden aangepast op het tabblad Grootboekrekeningen van de financiële instellingen in het onderhoudsmenu.
 • Bug opgelost waarbij een correctiefactuur ten onrechte als ‘exported to exact’ werd ingesteld.
 • In het scherm voor de losse factuur is een mogelijkheid opgenomen om een omschrijving in te vullen, die gebruikt wordt bij de export naar het financieel systeem. Werd voorheen de ‘our reference’ gebruikt, nu wordt dit veld gebruikt, als geen vesselname is ingevuld. Als een vesselname is ingevuld, wordt de vesselname met de afgiftedatum gebruikt.
 • Bij het genereren van de havenfactuur wordt voortaan een beschrijving vastgelegd, die wordt gebruikt bij de export naar Exact. Hiervoor worden de ingevulde datums van het opgegeven zoekbereik gebruikt.  De omschrijving die aan exact wordt aangeboden wordt dan: HAP {startdatum selectie} t/m {einddatumselectie}.
 • Bug opgelost, waarbij een comma in een relatienaam voor problemen in de export naar Exact zorgde. In de relatienaam kan nu gebruik worden gemaakt van een comma. De comma wordt tbv de export naar Exact omgezet in een spatie.
 • In het onderhoudsmenu Financiele instellingen tabblad facturen, kan voortaan worden ingesteld of bij het opslaan van concept facturen de vraag gesteld moet worden of PDF’s opnieuw moeten worden gegenereerd.
 • Bij het maken van een factuur voor een uitgevoerde opdracht met een lumpsum offerte, wordt voortaan de prijzen gehanteerd, zoals die in de offerte waren opgenomen.
 • Cancel berichten voor geannuleerde inzamelingen worden nu ook geaccepteerd en verwerkt door Portbase/havens.
 • Op verzoek van havenbedrijf Rotterdam toont de CSV export voortaan de vaste indirecte vergoeding alleen bij de eerste regel, ook als er meer regels/ingezamelde stoffen op het S-formulier staan.
 • Als in een factuur het netto tarief van een factuurregel wordt aangepast, dan wordt hetzelfde tarief in het bruto tarief opgenomen. Dit voorkomt dat bij een factuur voor een niet HAP-plichtig bezoek in Amsterdam (met instelling netto tarieven) niet gewijzigde waarden naar het een boeking in het financieel systeem wordt geëxporteerd.
 • Het scherm waarin relatiegegevens gewijzigd kunnen worden is aangepast. Hierin is een optie toegevoegd, waarbij aangegeven (vinkje) kan worden of voor de geselecteerde relatie de lumpsum gebruteerd moet worden.
 • Het scherm voor de relaties (klanten) is aangepast, de informatie over UBL facturen is verplaatst naar het scherm toevoegen/wijzigen relatie.
 • Voor SAB opdrachten is het nu mogelijk om de scheeps- en eigenaar informatie in te voeren door kantoor in het geval een schip niet voorkomt in Afvalrap. De schipper kan deze informatie eventueel aanvullen. Dit maakt het mogelijk om de inzameling in te plannen en uit te voeren voor de vrijgestelde olie gerelateerde afvalstoffen (CDNI klein).